Wednesday, September 26, 2012

Zodiak Hari Ini Via Sampeukeju (Asli Kocak & Lucu)

Zodiak Hari Ini

1. Virgo - Pagawean nu cocok:
dagang jengkol. Keuangan:
hambur pisan. Asmara: teangan
nu rada cageur.

2. Aquarius - Pagawean nu
cocok: Dagang taraje jeung bilik.
Keuangan: eureunan unjam injem
wae. Asmara: Sakeudeung deui
jomblo, dikepret calon mitoha.

3. Pisces - Pagawean nu cocok:
Ngangkutan galon cai, sakapeung
ngojek jeung ngiriman BBM ocon.
Keuangan: Ledeh, loba urusan

pacorokokod,. Asmara: ditolak
deui, angger teu pira pedah
rorombeheun.

4. Aries - Pagawean nu cocok:
ngamandian domba. Keuangan:
loba ngahutang, gaji kapotongan
wae. Asmara: benerkeun heula
beungeut.

5. Taurus - Pagawean nu cocok:
Ngored jukut keur parab embe
jeung dagang lahang. Keuangan:
katipu baturan deukeut. Kudu
diruwat. Asmara: Teu payu payu,
ganti peletna.

6. Gemini - Pagawean nu cocok:
Ngurek belut, ngala tutut.
Keuangan: Bangkar, jujualan baju
mitoha. Asmara: ucrat-acret
teuing...kabogoh diditu-didieu,
euweuh nu eucreug.

7. Cancer - Pagawean nu cocok:
Macul, ngored. Keuangan:
sakarat, tereh bangkrut. Asmara:
Euweuh nu daekeun, modal ipis.

8. Leo - Pagawean nu cocok:
noelan tukang jajamu. Keuangan:
Ripuh pisan, teu saperak2 acan-.
Asmara: ati2 bakal kapelet, lawan
ku dukun ti babakan cibelekok.

9. Libra - Pagawean nu cocok:
ngorehan runtah atawa Tukang
beling. Keuangan: Teu becus
euweuh gadag neang duit.
Asmara: malem minggu engke
manehna keur hayangeun
diwowoy peda beureum
+peuteuy.

10. Scorpio - Pagawean nu
cocok: Moe huntu di buruan
sakapeung Menerkeun kenteng
batur. Keuangan: sarua jiga
kamari boke, Asmara: boga
kabogoh panyakitan

11. Sagitarius - Pagawean nu
cocok: Mersihan balong, mun
keur halodo nyopet di pasar.
Keuangan: pamajikan ngadat
menta tambahan resiko dapur.
Asmara: ditampilingan wae ku
pamajikan,loba tatanya dukun
jig!

12. Capricorn - Pagawean nu
cocok: Dagang kurupuk
Keuangan: Pikawatireun,
waspada debt kolektor! Asmara:
hambar, kabogoh hoyong
kejutan, jig sakali2 jd amroji
atuh...


sumber: http://www.eocommunity.com

No comments:

Post a Comment

Berita Aneh Unik Dunia-Sampeukeju

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...